Du lịch có trách nhiệm là gì?

Du lịch có trách nhiệm đơn giản là cách tiếp cận quản lý du lịch, nhằm tối đa hóa lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường và giảm thiểu chi phí tới các điểm đến.

Du lịch có trách nhiệm nhanh chóng trở thành xu hướng toàn cầu. Chính những ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của du lịch có trách nhiệm mang lại đã truyền cảm hứng cho Câu lạc bộ Du lịch có trách nhiệm Việt Nam. 

Ngày du lịch có trách nhiệm được Hội chợ du lịch thế giới chọn tổ chức vào tháng 11 hàng năm. Ngày du lịch trách nhiệm đã được xác nhận bởi Tổ chức Du lịch thế giới và Hội đồng Du lịch và lữ hành thế giới.

Tại sao lại là Du lịch có trách nhiệm?

Dưới đây là một số những lợi ích của Du lịch có trách nhiệm:

  • Giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực đối với nền kinh tế, môi trường và xã hội;
  • Tạo ra nhiều lợi ích về kinh tế và nâng cao phúc lợi cho người dân địa phương;
  • Cải thiện điều kiện làm việc và tham gia vào hoạt động du lịch;
  • Khuyến khích người dân địa phương tham gia vào các quyết định có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ;
  • Đóng góp tích cực vào việc bảo tồn các di sản thiên nhiên và văn hóa;
  • Cung cấp những trải nghiệm thú vị cho du khách thông qua mối liên kết giữa khách du lịch và người dân địa phương;
  • Tạo hiểu biết về các vấn đề văn hóa, xã hội và môi trường tại địa phương;
  •  Khuyến khích sự tôn trọng lẫn nhau giữa khách du lịch và người dân địa phương;
  • Tạo dựng niềm tin, lòng tự hào dân tộc cho cộng đồng.